ადმინისტრაციის და პერსონალის ვაკანსია

შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს ვაკანსიას „ბუღალტრული აღრიცხვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებლის თანამდებობაზე შემდეგი მოდულების განსახორციელებლად:

1. გაცნობითი პრაქტიკა ბუღალტრულ აღრიცხვაში
2. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები,
3. საგადასახადო დეკლარირება,
4. სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები,
5. ინვენტარიზაცია,
6. ფინანსური ანგარიშგების შედგენა,
7. პრაქტიკული პროექტი ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების შედგენაში.

შპს ავიცენას საერთაშორისო საზოგადოებრივი კოლეჯი აცხადებს ვაკანსიას „ბუღალტრული აღრიცხვის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებლის თანამდებობაზე შემდეგი მოდულების განსახორციელებლად:

<i< i="">1. გაცნობითი პრაქტიკა ბუღალტრულ აღრიცხვაში
2. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები,
3. საგადასახადო დეკლარირება,
4. სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ ვალდებულებები,
5. ინვენტარიზაცია,
6. ფინანსური ანგარიშგების შედგენა,
7. პრაქტიკული პროექტი ფინანსური და საგადასახადო ანგარიშგების შედგენაში.

აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები და ვადები:

ა) განცხადება დირექტორის სახელზე;
ბ) პასპორტის/პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
გ) ავტობიოგრაფია-cv;
დ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დოკუმენტის შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ე) შესაბამისი პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (არსებობის შემთხვევაში) ასლი

საბუთების წარმოდგენის ვადაა 27.01.20 – 29.01.2020 (მისამართი: გლდანის საცხოვრებელი რაიონი პირველი კვარტლის მიმდებარე (ნაკვეთი 1/40), საკონტაქტო ტელეფონი: 599 52 00 41

საკონკურსო პირობები:

პირველი ეტაპი: საბუთების გადარჩევა;
მეორე ეტაპი: გასაუბრება (31.01.2020)